Το σχολείο μας βρίσκεται στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης και στεγάζεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Εθνικού ιδρύματος Κωφών.Στην Ελλάδα οι πρώτες προσπάθειες εκπαίδευσης κωφών άρχισαν το 1907 με πρωτοβουλία του πλούσιου επιχειρηματία Χ. Σπηλιώπουλου οι οποίες καρποφόρησαν πολύ αργότερα το 1937 με την ίδρυση του «Εθνικού Ιδρύματος Προστασίας Κωφαλάλων» (ν. 726/15.6.1937).

Το 1923 ιδρύεται το πρώτο σχολείο κωφών από τη φιλανθρωπική οργάνωση Near East Relief (Περίθαλψη Εγγύς Ανατολής), η οποία ανέλαβε φιλανθρωπική δράση στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Το 1937 το σχολείο συγχωνεύεται με το Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Κωφαλάλων (Ε.Ι.Π.Κ.)

Το 1957 ιδρύονται από το Ε.Ι.Π.Κ. τα παραρτήματα στη Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη και Σέρρες, τα οποία και λειτουργούν σαν σχολεία ? οικοτροφεία και υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Με το Ν. 3699/2008 , άρθρο 31, το Δημοτικό Σχολείο Κωφών-Βαρήκοων μαζί με τα υπόλοιπα σχολεία του Ε.Ι.Κ υπάγονται στο ΥΠΕΠΘ.

** Είναι γνωστό ότι ως επίσημη γλώσσα των κωφών αναγνωρίστηκε η Ελληνική νοηματική γλώσσα σύμφωνα με το νόμο για την Ειδική Αγωγή-2817/2000, κεφ. 1, άρθρο 7, πργρφ. 4 και κατόπιν με το νέο νόμο 3699/2008- κεφ. 1, αρθ. 7, πργρφ. 1.**


Δομή :

Το σχολείο μας, ώς μονάδα ειδικής αγωγής είναι στελεχωμένο με επιστημονική ομάδα, η οποία αποτελείται από ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό, λογοθεραπευτές και εργοθεραπεύτρια.


ΠΡΟ ΒΑΘΜΙΔΕΣ

Ειδική προετοιμασία για το δημοτικό σχολείο.
Στο Δημοτικό Σχολείο η φοί­τηση είναι επτάχρονη: τον πρώτο χρόνο η προβαθμίδα αποτε­λεί προπαρασκευαστικό στάδιο ενώ τα έξι επόμενα τη δημοτική εκ­παίδευση.
Ο στόχος των προβαθμίδων είναι η ανάπτυξη της γλώσσας, της επικοι­νωνίας και η απόκτηση βασικών εν­νοιών που θα βοηθήσουν το παιδί να παρακολουθήσει τα μαθήματα της πρώτης τάξης του δημοτικού.
Οι προβαθμίδες δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τα κενά που έχουν τα κωφά παιδιά που αρχίζουν εκπαί-δευση σε ηλικία 5 ή 6 χρόνων.

Σχολική εκπαίδευση για παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Στόχος του Δημοτικού Σχολείου εί­ναι η συνεχής βοήθεια στην ανά­πτυξη της ακουστικής καλλιέργειας και η εκμάθηση της γλώσσας και της σωστής άρθρωσης στο κωφό παιδί.
Παράλληλα, το εκπαιδευτικό πρό-γράμμα του Δημοτικού περιλαμβά­νει όλα τα μαθήματα που περιέχον­ται στο αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργίου Παιδείας, προσαρμο­σμένο στις ειδικές ανάγκες των μα­θητών. Ένας ειδικός στόχος του Δη­μοτικού Σχολείου είναι η καλλιέρ­γεια της αυτοπεποίθησης, της σι­γουριάς και της
όλης προσωπικότη­τας του κωφού παιδιού μέσα από τα μαθήματα της ζωγραφικής, της χει­ροτεχνίας και του αθλητισμού.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δη­μοτικού είναι εμπλουτισμένο με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε πολιτιστικά και περιβαλλοντικά κέντρα, ιστορικές τοποθεσίες και μουσεία. Έτσι δίνεται η ευκαιρία στους μαθη­τές να αυξήσουν τις εμπειρίες τους και να διευρύνουν τις γνώσεις τους.

 

 

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης!