Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες: Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία – Πρόληψη.

Τίτλος Προγράμματος«Παιχνίδι! Εγώ , εσύ, εμείς μαζί!».

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός ΠΕ70 του τμήματος ΕΤ5 .

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι μαθητές :

  • να κατανοήσουν την αξία της συνεργασίας
  • να αναπτύξουν πρωτοβουλίες για συνύπαρξη με το διαφορετικό
  • να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση
  • να αποκτήσουν κριτική ικανότητα
  • να εξασκηθούν στην ανάληψη πρωτοβουλιών 
  • να μπορούν να επιλύουν τα προβλήματα 

Αποτελέσματα:      

Οι μαθητές ομαδοσυνεργατικά κατασκεύασαν διάφορα πόστερ που αφορούν την συνεργασία, την ομαδικότητα και την αλληλοβοήθεια. Λειτούργησαν αρμονικά μέσα στα ομαδικά πλαίσια, καλλιέργησαν τις σχέσεις μεταξύ τους και ανταποκρίθηκαν ενθαρρυντικά στο περιεχόμενο στην μεθοδολογία . Καλλιέργησαν τις στάσεις και τις δεξιότητες τους σε συνεργατικά περιβάλλοντα και ανέπτυξαν ποιοτικές σχέσεις μεταξύ τους.

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ3

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ4

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ6

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ7

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ8

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης!